Systeemtherapie (*)

De leefwereld van mensen kan soms vrij complex zijn. In die leefwereld hebben we diverse soorten relaties. Dit zowel in gezinnen en hun bredere context, in familie, partnerrelaties, nieuw samengestelde gezinnen, broer-zus relaties, … In die relaties kunnen er ook problemen ontstaan. We zien enerzijds dat deze problemen een (grote) invloed hebben op mensen en op hun welbevinden. Maar anderzijds kunnen relaties ook een enorme bron zijn van steun en veerkracht.

Een belangrijk doel van systeemtherapie is om inzicht te krijgen in je interacties met je omgeving (systeem) en hoe dit samenhangt met de klacht of het probleem waarmee je worstelt. Kenmerkend is dat belangrijke personen uit je leefwereld na overleg met jou kunnen uitgenodigd worden bij de gesprekken. Het kan helpend zijn uit te zoeken welke belangrijke patronen (vaste manieren van omgaan met elkaar) er meespelen in dit alles.

Systeemtherapie gebeurt zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen.systeemtherapeut zal de problemen altijd bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen.

Relatie- en gezinstherapie

Gezinnen en/of relaties zijn in voortdurende verandering. Dit kan bron van vreugde, voldoening en groei zijn. Maar deze veranderingen kunnen ook gepaard gaan met spanningen en conflicten. Koppels of gezinnen kunnen hierbij hulp en ondersteuning inroepen van o.a. een gezins- en/of relatietherapeut.

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen vanaf het begin bij de gesprekken worden uitgenodigd. Deze vorm van therapie is aangewezen wanneer het duidelijk is dat er relationele problemen tussen gezinsleden en/of bij een koppel meespelen.

Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat eenieder zich erin terug kan vinden en iedere persoon de kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang met elkaar. Op die manier gaan we de problemen opheffen of anders gaan beleven. Het gaat er niet om wie er gelijk heeft maar een goede manier te vinden elkaar te verstaan!


(*) 'Systeem' is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van mensen uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen 'het systeem'.